Ohjeet SSPY:n rotunäyttelyn järjestämiseksi 
(Päivitetty vuodelle 2024)

SSPY julkaisee näyttelykutsun kotisivuilla ja näyttelyä voi mainostaa shetlanninponien rotunäyttelynä seuraavin ehdoin:

- Poneja tulee ilmoittautua vähintään 35, jotta näyttely järjestetään

- Näyttelyssä noudatetaan SSPY:n näyttelysääntöjä sekä näitä ohjeita

- SSPY neuvoo tarvittaessa järjestelyasioissa

 


Järjestävä yhteistyötaho:

- Anoo näyttelyn yhdistykseltä edellisvuoden loppuun mennessä

- Laatii näyttelykutsun. Näyttelykutsu toimitetaan mahdollisimman pian näyttelyn myöntämisen jälkeen yhdistykselle. Kutsusta tulee ilmetä näyttelypaikka (osoite), tuomari, näyttelyn johtaja ja puhelinnumero, järjestettävät luokat, kehän pohja (nurmi/hiekka/muu, mikä), viimeinen ilmoittautumispäivä sekä ilmoittautumisten vastaanottajan yhteystiedot, tilinumero mihin ilmoittautumismaksu maksetaan, näyttelyn järjestävä seura/muu taho sekä mahdolliset muut huomiot/poikkeukset. Muilta osin näyttelykutsuun liitetään SSPY:n näyttelykutsujen yleinen osa.

- Ottaa vastaan ilmoittautumiset. Ilmoittautumiset tapahtuvat postitse, SSPY:n kotisivujen internet-ilmoittautumislomakeella sekä ilmoittautumissähköpostiin. Lomakkeen kautta tulleet ilmoittautumiset tulevat valmiiksi excel-tiedostoon, joka toimitetaan ilmoittautumisten vastaanottajalle ilmoittautumisajan päätyttyä (lomakeilmoittautumisia voi seurata myös sähköpostista). Sähköpostitunnukset ilmoittautumisten vastaanottaja voi pyytää SSPY:n näyttelyvastaavalta. Ilmottautumisten vastaanottajan tulee tarkastaa jäsenhinnalla ilmoittautuneiden jäsenyys, ajankohtaisen jäsenlistan saa jäsensihteeriltä.

- Tekee ja kopioi näyttelykatalogin. Näyttelykatalogissa tai osallistujalistoilla ei saa näkyä osallistujan (ihmisen) ikää tai omistajan/kasvattajan paikkakuntia.

- Hankkii tuomarin, jonka on oltava SSPY:n hyväksymä. SSPY voi tarvittaessa auttaa tuomarin valinnassa. Tuomaria ei kuitenkaan saa kutsua tuomaroimaan näyttelyä ennen kuin ehdotus on käynyt SSPY:n hyväksyttävänä. Kun tuomari on sovittu, tulee näyttelynjärjestäjän toimittaa hänelle hyvissä ajoin materiaali näyttelyn kulusta ja palkinnoista. Mikäli tuomari ei ole kotimainen, on hänelle toimitettava myös englanninkielinen tuomariohje.

- Hankkii ruusukkeet. Ruusukkeina I, II ja III -ruusukkeet, luokkavoittajaruusukkeet, Best In Show kolmikon ruusukkeet sekä muut palkintoruusukkeet näyttelysääntöjen liitteen 2 mukaisesti.

- Hankkii näyttelynumerot. (SSPY voi lainata tarvittaessa)

- Hankkii jäljentävät arvostelulomakkeet (SSPY kautta), myös käyttöluokkiin.  Käyttöluokkia varten on tilattava myös riittävästi finaalikutsuja (finaaliin voi päästä samasta luokasta useampi osallistuja) 

- Hoitaa käytännön tehtävät näyttelypaikalla (esim. kanslia, kehien rakennus ja purku, sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt - tarkista lista!)

- Näyttelykehän sisäänheittäjällä on hyvä olla lähellään, helposti saatavissa pari riimua ja riimunnarua karkuun päässeiden ponien tai varusterikkojen varalta.

- Näyttelyssä ei saa kuuluttaa jatkoon menevien ponien nimiä. Kasvattaja- ja jälkeläisryhmien nimiä tai niissä esiintyvien ponien nimiä ei saa kuuluttaa ennen BIS-kehää.

- Näyttelyjärjestäjä huolehtii, että näyttelypäivänä kansliasta löytyy tulostettuna näyttelykohtainen GDPR-lomake.

- Huolehtii tuomarin kuljetukset, majoitukset ja ruokailut. Tämä koskee myös käyttöluokkatuomaria. Tuomareille tarjotaan lounas ja/tai puffetin vapaa käyttö, virvokkeita ja tarpeeksi taukoja.

- Mikäli näyttelyssä järjestetään käyttöluokkia, tulee järjestävän tahon tutustua myös käyttöluokkien järjestämisen ohjeistuksiin ja noudattaa niitä.

- Käyttöluokkia varten on tilattava arvostelulomakkeiden lisäksi riittävästi finaalikutsuja (finaaliin voi päästä samasta luokasta useampi osallistuja)

- Toimittaa tulokset SSPY:lle viikon kuluessa näyttelystä ja mahdollisista käyttöluokista (ks. ohjeet).

- Toimittaa SSPY:lle neljän viikon kuluessa näyttelystä raportin/jutun jäsenlehteä varten sekä kuvat luokkavoittajista/muista menestyneistä siltä osin kuin se on mahdollista.

- Toimittaa puhtaaksikirjoitetut tuomarien lausunnot SSPY:lle neljän viikon kuluessa näyttelystä.

- Tilittää SSPY:lle 3 € / näyttelyluokkaan ilmoitettu poni kahden viikon kuluessa näyttelystä.

- Tilittää SSPY:lle 2 € / käyttöluokkaan ilmoitettu poni kahden viikon kuluessa näyttelystä.

Näyttelymaksut ovat samat kuin muissa yhdistyksen näyttelyissä, sillä poikkeuksella, että Shetlanninponiyhdistyksen jäsenten lisäksi järjestävän seuran jäsenet saavat myös alennetut hinnat (mikäli järjestävä seura näin haluaa).

Luokkavoittajat, Best In Show kolmikon ja Champion-ponit voidaan järjestäjän halutessa palkita ruusukkeiden lisäksi pokaalein tai tavarapalkinnoin. Nämä palkinnot voivat olla esim. lahjoituspalkintoja. Lahjoituspyyntöjä toivotaan kohdennettavan erityisesti näyttelyn oman alueen yrityksiin, jotteivat valtakunnalliset alan yritykset ole jatkuvan lahjoituspyyntöpaineen alla. SSPY myös kannustaa näyttelyjärjestäjiä kiittämään lahjoittajia näyttelyn jälkeen lähettämällä näille esimerkiksi kiitoskortin ja näyttelyn katalogin.

Näyttelytulokset (sijoitukset ja palkinnot) julkaistaan ensisijaisesti SSPY:n julkaisuissa ja kotisivuilla sekä tämän jälkeen haluttaessa myös järjestävän seuran julkaisuissa ja/tai kotisivuilla. Kirjalliset lausunnot pyritään julkaisemaan SSPY:n seuraavassa lehdessä.

 


Yleiset ohjeet mittauksesta

SSPY suosittelee osallistujille virallisen mittaustodistuksen hankkimista poneille, varsinkin mikäli nämä ovat kooltaan lähellä kokoluokkien ylärajoja ja ovat 7-vuotiaita tai vanhempia, jolloin virallinen mittaustodistus on voimassa ponin koko loppuelämän ajan.

Näyttelyjärjestäjiä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan kutsumaan näyttelyiden yhteyteen paikalle virallinen mittaaja, joka näyttelyn yhteydessä voisi suorittaa (myös) virallisia mittauksia. Virallisesta mittausmahdollisuudesta tulee tiedottaa osallistujille mahdollisimman hyvissä ajoin ja kannustaa heitä mittauttamaan poninsa.

Jokaisessa näyttelyssä kaikki näyttelyyn osallistuvat minit mitataan, ellei niillä ole esittää virallista mittaustodistusta. Kanslia huolehtii että kaikki minit on mitattu alle 86cm korkeiksi ennen näyttelyluokkansa alkua tai niiden mittaustodistus on tarkastettu. Jos mittaustulos on yli 86cm siirtää kanslisti ponin standardien luokkaan.

Muuta huomioitavaa
- Myös tuomarilla on halutessaan oikeus mittauttaa mikä tahansa näyttelyyn osallistuva poni.
- Mittauksen yhteydessä myös ponien mikrosiruja voidaan tarkistaa.

Virallinen mittaustodistus
- Voi hankkia vain Hippoksen tai SRL:n virallisilta ponimittaajilta, esimerkiksi näyttelyissä suoritettu mittaus ei ole virallinen!
- On 1-6 -vuotiailla poneilla voimassa mittaushetkellä olevan kalenterivuoden loppuun. 7-vuotiaan tai vanhemman ponin virallinen mittaustodistus on lopullinen.

Mikäli poni mitataan yli kokorajan
- Mikäli miniluokkaan ilmoitettu osallistuja mitataan näyttelypaikalla standardikokoiseksi (86,1-107cm), siirretään se standardiluokkaan.

- Mikäli näyttelyyn ilmoitettu standardi mitataan näyttelypaikalla ylikorkeaksi (107,1cm tai enemmän), voi se omistajan halutessa edelleen osallistua kyseiseen näyttelyluokkaan, mutta se ei voi sijoittua luokkavoittajaksi. Lisäksi ponista on kahden viikon (14vrk) kuluessa toimitettava Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:lle virallinen mittaustodistus. Mikäli mittaustodistusta ei toimiteta, mitätöidään ponilta kyseisen näyttelyn tulos eikä sillä ole osallistumisoikeutta Shetlanninponiyhdistyksen järjestämiin rotunäyttelyihin ennen virallisen mittaustodistuksen toimittamista.

Mittausohje

  • Mittauspaikan pitää olla tasainen ja kova.
  • Poni mitataan joko ilman kenkiä tai asianmukaisesti kengitettynä.
  • Mitattaessa ponin tulee seisoa etujalat vierekkäin ja kohtisuoraan maahan nähden. Painon tulee olla tasan molemmilla takajaloilla, joiden tulee olla mahdollisimman kohtisuoraan maahan nähden. Pään ja kaulan tulee olla luonnollisessa asennossa.
  • Mittaus suoritetaan sään korkeimmalta kohdalta (ts. välittömästi viidennen rintanikaman okahaarakkeen yläpuolelta).
  • Jos poni on kengitetty, mitataan kengän ja mahdollisen kiilan ja pohjallisen paksuus, joka vähennetään saadusta mitasta. Vähennys voi olla enintään 10 mm (sisältäen mahdolliset hokit). Kengän paksuus voidaan vähentää, jos ponin etujalat on kengitetty. 

 


Rotunäyttelyn tulosten ilmoittaminen

Näyttelynjohtajan on huolehdittava seuraavista asioista koskien rotunäyttelyn tiedotusta ja tulosten ilmoittamista (tiedotettava näyttelyssä ko. asioita hoitavaa henkilöä):

- Shetlanninponien rotunäyttelyille ja käyttöluokille perustetaan SSPY:n toimesta Facebook-tapahtumasivut. Tapahtumasivun päivityksestä ja ylläpidosta huolehtii SSPY:n edustaja tai tapahtuman järjestäjä yhteisen sopimuksen mukaisesti. Järjestäjä voi pyytää kyseisen tapahtuman hallintaoikeuksia SSPY:n Facebook-sivujen kautta (www.facebook.com/shettisyhdistys).

- Järjestäjä voi julkaista osittaisia näyttelytuloksia ainoastaan Facebookissa SSPY:n perustamalla näyttelyn tapahtumasivulla, kuitenkin korostaen, että viralliset tulokset julkaistaan myöhemmin. Kokonaistulokset on toimitettava viikon kuluessa julkaistavaksi yhdistyksen kotisivuilla (sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com).

- Tämä ei koske kaksipäiväisiä näyttelyitä, joiden ensimmäisen päivän tulokset voidaan toimittaa julkaistavaksi jo ensimmäisen näyttelypäivän päätyttyä ja toisen näyttelypäivän tulokset myöhemmin.

- Näyttelyiden ponilistat, aikataulut tai kokonaistulokset saa julkaista Facebook-tapahtumassa samaan aikaan, kun ne lähetetään kotisivuille päivitettäväksi. Muista toimittaa mahdolliset muutokset päivitettäväksi myös kotisivuille!

- Näyttelyn tulokset on toimitettava julkaistavaksi viikon kuluessa, myös käyttöluokkien tulokset (sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com)

Tulokset toimitetaan noudattaen alla olevaa mallia:

(Sija, ponin nimi, palkinto, tuomarin maatunnus, saavutetut palkinnot (myös luokkavoitto mainittava!), luokan loppuun POISSA: poisjääneet)

Tuloksia kirjoittaessasi huomioi isot ja pienet kirjaimet!

Tulokset

Best in show I Ponin Nimi
Best in show II Ponin Nimi
Best in show III Ponin Nimi

Paras Suomessa syntynyt standardi Ponin Nimi

Champion Nuori Ponin Nimi
Reserve Champion Nuori Ponin Nimi
Champion Tamma Ponin Nimi
Reserve Champion Tamma Ponin Nimi
jne

Mikäli mineille järjestettiin näyttelyssä omat luokat, minien palkintolistaus jaettujen palkintojen mukaan kuten yllä:

Champion Minivarsa
Reserve Champion Minivarsa
jne

Muut erikoispalkinnot (palkinto ja saaja)
Paras Jälkeläisryhmä Ponin Nimi
Paras Kasvattajaryhmä Kasvattajanimi
Paras Esittäjä Esittäjän Nimi

 

LUOKKA 16. 4-vuotiaat ja vanhemmat näyttelyvuonna varsomattomat tammat
1. Ponin nimi, I FIN, luokkavoittaja, Champion Tamma, BIS III
2. Ponin nimi, I FIN, Reserve Champion Tamma
3. Ponin nimi, II FIN
4. Ponin nimi, II FIN
5. Ponin nimi, III FIN
POISSA Ponin nimi, Ponin nimi, Ponin nimi

LUOKKA 13. 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
1. Ponin nimi, II FIN, luokkavoittaja
2. Ponin nimi, II FIN
3. Ponin nimi, III FIN
Jne..

Luokkien järjestys tuloslistassa joko luokkajärjestys (sama kuin kutsussa) tai järjestys, jossa luokat olivat näyttelyssä.

Näyttelyarvostelut kirjoitetaan tulosjärjestykseen ponin tietojen (poimittavissa näyttelyn katalogista) kanssa:

Luokka 3. 1-vuotiaat oriit ja ruunat
1. PONIN NIMI 246001H00123456 O 01.01.2015
Ponin nimi 1000 SH / Ponin nimi RS 12345 / Ponin nimi SH 1234
Kasv. & om. Sukunimi Etunimi
Stor, välbyggd, välansatt hals, utmärkt överlinje, från sidan välbenad. Tåvidd fram, men markbunden skritt. Lätt, taktmässig trav. Spara som hingst!! II SWE, LV

2. PONIN NIMI  246001H001234567  O 01.01.2015
jne...

 


Näyttelyn tehtäväluettelo

Näyttelyn vastuuhenkilö:
Tuomari:

Ennen näyttelyä:
Näyttelypaikkaan yhteydessä oleva hlö:
Ilmoitus tapahtumasta:
Näyttelykutsun laatiminen:
Ilmoittautumisten vastaanotto:
Ilmoittautumisten oikeellisuuden tarkistus:
Aikataulun ja ohjelman teko:
Näyttelykirjeen laadinta, monistus ja postitus:
Katalogin teko:
Katalogin monistus tai toimitus lisättäväksi kotisivuille:
Arvostelulomakkeiden hankinta ja kirjoitus:
Palkintolahjoittajien hankinta:
Muiden palkintojen hankinta:
Ruusukkeiden hankinta:
Kuulutuslaitteiden hankinta:
Tuomarin kuljetus, majoitus ja ruokailut:
Ruokailujärjestelyt:

Näyttelyn pystytys:
- kehä
- kanslia
- tuomariteltta/pöytä ja tuolit
- palkintopöytä
- pysäköintialueen merkitseminen
- muut:

Tarvikkeet:
- numerolaput
- mittakeppi + mittauslaput
- kansliatarvikkeet
- arvostelulomakkeet
- talikko + ämpäri (kehän siivous näyttelyn aikana)
- varariimu ja -naru kehien viereen karanneiden ponien varalle

Näyttelypäivän tehtävät:
ELL (esim. päivystävän numero):
Ensiaputaitoiset hlöt:
Puhelinnumerot päivän aikana/hlöt:
Järjestysmies:
Sihteeri:
Käyttöluokkien tuomari:
Käyttöluokkien sihteeri:
Agilitytuomari:
Agilitysihteeri:
Handler-luokkien tuomari:
Handler-luokkien sihteeri:
Kehäavustaja (mm. tulosten kirjaaminen, kehän siistiminen):
Palkintovastaava kehässä:
Tulosten ja arvostelupöytäkirjojen toimittaminen kansliaan joka luokan jälkeen:
Kehäänheittäjä:
Kanslian vastuuhenkilö:
Kuuluttaja: (Huom! Näyttelyssä ei saa kuuluttaa jatkoon menevien ponien nimiä. Kasvattaja- ja jälkeläisryhmien nimiä tai niissä esiintyvien ponien nimiä ei saa kuuluttaa ennen BIS-kehää.)
Valokuvaaja:
Mittaaja:
Buffetti:
Some-vastaava: (Toimittaa yhdistyksen somekanavien kautta materiaalia yhdistyksen somessa käytettäväksi näyttelypäivän aikana)
Myyntituotteet:
Siivous näyttelypäivän aikana, wc:t ja muut sisätilat:
Siivous näyttelypäivän aikana, ulkotilat:
Loppusiivous:

Näyttelyn jälkeen:
Tuomarin kuljetus:
Tuomarin muistaminen:
Tulosten toimittaminen yhdistykselle viikon kuluessa:
Arvostelujen puhtaaksikirjoitus ja toimittaminen yhdistykselle neljän viikon kuluessa:
Käyttöluokkafinalistien yhteystietojen toimittaminen yhdistyksen käyttöluokkavastaavalle viikon kuluessa:
Käyttöluokkien tulosten toimittaminen yhdistykselle viikon kuluessa:
Näyttelyraportin kirjoittaminen yhdistykselle neljän viikon kuluessa:
Näyttelypaikan maksu ja kiitokset:
Näyttelymaksun tilittäminen yhdistykselle kahden viikon kuluessa:
Palkintolahjoitusten laskutus:
Lahjoittajien kiitokset:
Kuulutuslaitteiden palautus:
Muut tarvittavat hlöt:


Näyttelykutsu

Näyttelykohtainen osa:

NÄYTTELYPÄIVÄ + PAIKKAKUNTA

Tuomari: (nimi + maatunnus)
Näyttelyn johtaja: (nimi + puh)

Näyttelyluokat: (järjestettävien luokkien numerot)

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset maksetaan tilille XXXXXXX Ilmoittautumiset XX.XX.201X mennessä internet-lomakkeella, sähköpostitse shettisilmo@gmail.com (viestin aiheeksi NÄYTTELYN PAIKKAKUNTA VUOSILUKU) tai postitse osoitteella XXXXXXXXXXX

Näyttelypaikan osoite: (näyttelypaikan tarkka katuosoite + paikkakunta navigointia varten)

Muuta: (Näyttelykehän pohja, mahdollinen buffet, tiedustelut/puh, poisjäännit/puh, mahdolliset muut huomiot näyttelyä koskien)

Järjestää: (näyttelyn järjestäjä(t))

 

Yleinen osa (tämä osa on sama kaikissa näyttelyissä)

Näyttelykutsu, yleinen osa

Huom! Tarkista näyttelykohtaisesta kutsusta mitä luokkia kyseisessä näyttelyssä järjestetään (kohta "Näyttelyluokat") sekä muut ilmoittautumistiedot – nämä vaihtelevat näyttelyittäin!

Näyttelyluokat
1. maitovarsat, oriit
2. maitovarsat, tammat
3. 1-vuotiaat ruunat ja oriit
4. 1-vuotiaat tammat
5. 2-vuotiaat ruunat ja oriit
6. 2-vuotiaat tammat
7. 3-vuotiaat ruunat ja oriit
8. 3-vuotiaat tammat
9. 4–17-vuotiaat orinumerolliset oriit
10. 18-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
11. 4–17-vuotiaat oriit ilman orinumeroa
12. 18-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
13. 4–17-vuotiaat ruunat
14. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
15. 4–17-vuotiaat näyttelyvuonna varsalliset tammat
16. 4–17-vuotiaat näyttelyvuonna varsattomat tammat
17. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
18. Kasvattajaluokka (vähintään kolme saman kasvattajan kasvattamaa ponia)
19. Jälkeläisluokka (orinumeroisella oriilla vähintään kolme jälkeläistä, tammalla vähintään kolme jälkeläistä)
20. a) Minihandler 3-7-vuotiaat
20. b) Midihandler 8-12-vuotiaat
20. c) Juniorhandler 13-17-vuotiaat
20. d) Seniorhandler 18-vuotiaat ja vanhemmat
20. e) Parahandler 
21. a) Ratsastusluokka, helppo
21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea
21. c) Ratsastusluokka, vaikea
21. d) Ratsastusluokka, käynti
22. a) Ohjasajoluokka, helppo
22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea
22. c) Ohjasajoluokka, vaikea
23. a) Driving Class, helppo
23. b) Driving Class, vaikea
24. a) Agility 3-7-vuotiaat, avustaja sallittu
24. b) Agility 8-12-vuotiaat
24. c) Agility 13-17-vuotiaat
24. d) Agility yli 18-vuotiaat
24. e) Para-agility 

HUOMIO! Tarkistathan aina näyttelyyn ilmoittautuessasi kunkin näyttelyn näyttelykohtaisesta osiosta mitä luokkia kyseisessä näyttelyssä järjestetään!

Kasvattajaluokan voi ilmoittaa vain kasvattaja.

Jälkeläisluokan voi ilmoittaa vain ko. oriin/tamman omistaja. Ulkomaisen leasing-oriin jälkeläisluokan voi ilmoittaa myös liisaaja.

Huom! Kaksipäiväisissä näyttelyissä luokat 18. ja 19. järjestetään myös ensimmäisenä päivänä. Ilmoita tällöin ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitatko ryhmän lauantain vai sunnuntain luokkiin. Lauantain kasvattaja- ja jälkeläisluokat eivät kilpaile koko näyttelyn parhaiden kasvattaja- ja jälkeläisluokkien palkinnoista.

Luokkien arvostelujärjestys voi olla eri kuin kutsussa.

Mikäli poni ilmoitetaan sekä näyttely- että käyttöluokkaan, pyrkii järjestäjä välttämään päällekkäisyyksiä aikataulussa. Mikäli päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä, on näyttelyn järjestäjä yhteydessä niihin ilmoittajiin, joita päällekkäisyydet koskevat. Näin voidaan sopia päivän sujumisesta sekä tarvittaessa mahdollisista hyvityksistä.

Ponin ilmottautusmistiedot (yhteystietoja lukuunottamatta) sekä kirjallinen arvio voidaan julkaista ja ne ovat julkisia. Kaikki ilmottautumisessa pyydettävät tiedot tulee ilmoittaa. Tapahtumalla ei järjestäjän puolesta ole vakuutusta. Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan Suomen Shetlanninponiyhdistyksen näyttelysääntöjä. Säännöt löytyvät jäsenjulkaisusta sekä yhdistyksen kotisivuilta www.shettis.com

- Näyttely on avoin poneille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Poni on rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponien kantakirjaan. Ponilla on kolmessa polvessa orinumerolliset isäoriit, joiden jalostukseenkäyttöoikeus on ollut voimassa astutushetkellä. Ponin polveutuminen on johdettavissa alkuperäkantakirjan pääosaston yksilöihin ja suku on kokonaisuudessaan alkuperäkantakirjan (SPSBS) hyväksymä. Tuontiponi, jonka tietoja ei ole vielä Suomen Hippoksen rekisterissä voidaan ilmoittaa näyttelyyn, jos se on tunnistettu ja täyttää osallistumisoikeuden ehdot. Tunnistustodistuksesta tulee lähettää kopio ilmoittautumisen yhteydessä. Tuontiponista on lähetettävä ilmoittautumisen mukana kopio alkuperämaan passista. Näyttely on avoin myös ulkomaisille poneille.  Ulkomaisen osallistujan tulee olla rekisteröity oman maansa rekisteriin/kantakirjaan. Omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla.

Minien säkäkorkeus saa olla enintään 86cm. Poneilla on oltava mittaustodistus (kts. SSPY:n näyttelysäännöt) tai ponit mitataan näyttelypaikalla. Yli 86cm ponit siirtyvät automaattisesti standardikokoisten luokkaan. Standardiluokkaan ilmoitettua ponia ei voida siirtää miniluokkaan enää ilmoittautumisajan päätyttyä. Merkitse selvästi, mikäli ponisi on mini!

Näyttelymaksut:

Yhdistyksen jäsenten sekä ko. näyttelyä järjestävän yhteistyöseuran jäsenten ponit:
1. poni 28 € 2. poni 26 € 3. poni ja seuraavat 22 € (*)
• Näyttelyvuonna syntyneet varsat 20€/varsa, kasvattajajäsenten varsat 15€/varsa
• Jäsenten 23-vuotiaat ja vanhemmat ponit ilmaiseksi
• Käyttöluokat ja agility 15 €/startti, handler 10 €

(* 2., 3. jne. ponin tulee olla näytteilleasettajan tai hänen talouteensa kuuluvan henkilön omia, vuokraamia tai liisaamia ja tästä on tarvittaessa voitava esittää kirjallinen todistus pyydettäessä)

Muut kuin jäsenet:
• 40 €/poni
• Näyttelyvuonna syntyneet varsat 25 €/varsa
• Käyttöluokat ja agility 20 €/startti, handler 15 €

Kasvattajaluokan ilmoittaminen maksaa 10 €, kasvattajajäsenille luokka on ilmainen.

Jälkeläisryhmä on jäsenille maksuton, mikäli ryhmän isä/emä esitetään näyttelyssä. Muille kuin jäsenille tai mikäli isää/emää ei esitetä näyttelyssä, luokka maksaa 10 €.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin, myös tuomarimuutoksiin. Kaikista muutoksista pyritään ilmoittamaan niin pian kuin mahdollista.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua näyttelyyn internetlomakkeella, sähköpostitse tai postitse. Näyttelyn yhteydessä järjestettäviin käyttöluokkiin ilmoittaudutaan kuten näyttelyyn. Ilmoittautumiseen on liitettävä maksutiedot maksetusta näyttelymaksusta. Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Näyttelymaksujen tulee olla maksettu ja ilmoittautumisen postitettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje sähköpostitse noin viikkoa ennen näyttelyä, ellei muusta toimitustavasta ole erikseen sovittu. Ole tarkka, EPÄSELVIÄ ILMOITTAUTUMISIA EI OTETA VASTAAN.

Ilmoittautuminen internetin ilmoittautumislomakkeella:

lmoittautumislomake löytyy shetlanninponiyhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://www.shettis.com/fi/N%C3%A4yttelyt/N%C3%A4yttelyyn+ilmoittautuminen/N%C3%A4yttelylomake.html

Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan pyydetyt maksutiedot (erillinen kuitti ei tarpeellinen) suoritetusta näyttelymaksusta. Huomioi ISOT kirjaimet ja noudata annettuja ohjeita tarkasti. Jokaisesta osallistuvasta ponista on täytettävä oma lomakkeensa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla:

Ilmoittautuminen lähetetään osoitteeseen shettisilmo@gmail.com

Kopioi viestiosaan myös maksutiedot. Samalla sähköpostilla voit ilmoittaa useamman ponin. Sähköpostitse ilmoittautuneet saavat vastaanottajan kuittauksen ilmoittautumisen viestin perille tulosta.

Kirjoita ponin tiedot viestiosaan seuraavan mallin mukaan.

Huomioi ISOT ja pienet kirjaimet. Älä laita Kasvattaja & Omistaja – riveille pilkkuja. Sukunimi ennen etunimeä. Kirjoita myös, mihin luokkaan poni osallistuu. Muista myös mainita, mikäli ponisi on mini tai mikäli se on myytävänä (maksuton katalogimaininta).

Ensimmäinen rivi: Ponin nimi, rekisterinumero, sukupuoli (T, O, R) ja syntymäaika (päivä.kuukausi.vuosi)
Toinen rivi: Isä ja sen kantakirjanumero / Emä ja sen kantakirja- tai rekisterinumero / Emänisä ja ktk-nro
Kolmas rivi: Kasvattaja (sukunimi ja etunimi) ja maa
Neljäs rivi: Omistaja (sukunimi ja etunimi)
Viides rivi: Ilmoittajan sähköpostiosoite johon näyttelykirje lähetetään
Kuudes rivi: Näyttelyluokka
 

PONI PONTEVA P05-9999 R 27.06.2005
INNOKAS 999SH / ERINOMAINEN P99-9999 / ETEVÄ 888SH
Kasvattaja: KASVATTAVA KAUNO SUOMI
Omistaja: OMISTAJA OILI & OLLI
ilmoittajan@meiliosoite.fi
Luokka 12

Ilmoittautuminen postitse:

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi näyttelyihin ilmoittautua myös postitse. Kopioitavan lomakkeen löydät tästä lehdestä sekä tulostettavan kotisivuilta. Täytä lomake huolellisesti ja toimita se ilmoittautumisajan puitteissa näyttelykutsusta löytyvään osoitteeseen.