Ohjeet SSPY:n rotunäyttelyn järjestämiseksi 
(Päivitetty vuodelle 2023)

SSPY julkaisee näyttelykutsun kotisivuilla ja näyttelyä voi mainostaa shetlanninponien rotunäyttelynä seuraavin ehdoin:

- Poneja tulee ilmoittautua vähintään 35, jotta näyttely järjestetään

- Näyttelyssä noudatetaan SSPY:n näyttelysääntöjä sekä näitä ohjeita

- SSPY neuvoo tarvittaessa järjestelyasioissa

 


Järjestävä yhteistyötaho:

- Anoo näyttelyn yhdistykseltä edellisvuoden loppuun mennessä

- Laatii näyttelykutsun. Näyttelykutsu toimitetaan mahdollisimman pian näyttelyn myöntämisen jälkeen yhdistykselle. Kutsusta tulee ilmetä näyttelypaikka (osoite), tuomari, näyttelyn johtaja ja puhelinnumero, järjestettävät luokat, kehän pohja (nurmi/hiekka/muu, mikä), viimeinen ilmoittautumispäivä sekä ilmoittautumisten vastaanottajan yhteystiedot, tilinumero mihin ilmoittautumismaksu maksetaan, näyttelyn järjestävä seura/muu taho sekä mahdolliset muut huomiot/poikkeukset. Muilta osin näyttelykutsuun liitetään SSPY:n näyttelykutsujen yleinen osa.

- Ottaa vastaan ilmoittautumiset. Ilmoittautumiset tapahtuvat postitse, SSPY:n kotisivujen internet-ilmoittautumislomakeella sekä ilmoittautumissähköpostiin. Lomakkeen kautta tulleet ilmoittautumiset tulevat valmiiksi excel-tiedostoon, joka toimitetaan ilmoittautumisten vastaanottajalle ilmoittautumisajan päätyttyä (lomakeilmoittautumisia voi seurata myös sähköpostista). Sähköpostitunnukset ilmoittautumisten vastaanottaja voi pyytää SSPY:n näyttelyvastaavalta. Ilmottautumisten vastaanottajan tulee tarkastaa jäsenhinnalla ilmoittautuneiden jäsenyys, ajankohtaisen jäsenlistan saa jäsensihteeriltä.

- Tekee ja kopioi näyttelykatalogin. Näyttelykatalogissa tai osallistujalistoilla ei saa näkyä osallistujan (ihmisen) ikää tai omistajan/kasvattajan paikkakuntia.

- Hankkii tuomarin, jonka on oltava SSPY:n hyväksymä. SSPY voi tarvittaessa auttaa tuomarin valinnassa. Tuomaria ei kuitenkaan saa kutsua tuomaroimaan näyttelyä ennen kuin ehdotus on käynyt SSPY:n hyväksyttävänä. Kun tuomari on sovittu, tulee näyttelynjärjestäjän toimittaa hänelle hyvissä ajoin materiaali näyttelyn kulusta ja palkinnoista. Mikäli tuomari ei ole kotimainen, on hänelle toimitettava myös englanninkielinen tuomariohje.

- Hankkii ruusukkeet. Ruusukkeina I, II ja III -ruusukkeet, luokkavoittajaruusukkeet sekä muut palkintoruusukkeet näyttelysääntöjen liitteen 2 mukaisesti. (Yhdistys lahjoittaa näistä osan, ks. alla)

- Hankkii näyttelynumerot. (SSPY voi lainata tarvittaessa)

- Hoitaa käytännön tehtävät näyttelypaikalla (esim. kanslia, kehien rakennus ja purku, sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt - tarkista lista!)

- Näyttelykehän sisäänheittäjällä on hyvä olla lähellään, helposti saatavissa pari riimua ja riimunnarua karkuun päässeiden ponien tai varusterikkojen varalta.

- Näyttelyssä ei saa kuuluttaa jatkoon menevien ponien nimiä. Kasvattaja- ja jälkeläisryhmien nimiä tai niissä esiintyvien ponien nimiä ei saa kuuluttaa ennen BIS-kehää.

- Näyttelyjärjestäjä huolehtii, että näyttelypäivänä kansliasta löytyy tulostettuna näyttelykohtainen GDPR-lomake.

- Huolehtii tuomarin kuljetukset, majoitukset ja ruokailut. Tämä koskee myös käyttöluokkatuomaria. Tuomareille tarjotaan lounas ja/tai puffetin vapaa käyttö, virvokkeita ja tarpeeksi taukoja.

- Mikäli näyttelyssä järjestetään käyttöluokkia, tulee järjestävän tahon tutustua myös käyttöluokkien järjestämisen ohjeistuksiin ja noudattaa niitä.

- Käyttöluokkien finalisteille annetaan arvostelun mukana kutsu finaaliin siitä kilpailusta, jossa ovat finaalipaikan lunastaneet. Kutsusta selviää miten ja milloin finaaliin osallistuminen tulee ilmoittaa. Jokainen finaalipaikan saanut huolehtii itse ajoissa finaaliin osallistumisensa ilmoittamisesta.

- Käyttöluokkia varten on tilattava arvostelulomakkeiden lisäksi riittävästi finaalikutsuja (finaaliin voi päästä samasta luokasta useampi osallistuja)

- Toimittaa tulokset SSPY:lle viikon kuluessa näyttelystä ja mahdollisista käyttöluokista (ks. ohjeet).

- Toimittaa SSPY:lle neljän viikon kuluessa näyttelystä raportin/jutun jäsenlehteä varten sekä kuvat luokkavoittajista/muista menestyneistä siltä osin kuin se on mahdollista.

- Toimittaa puhtaaksikirjoitetut tuomarien lausunnot SSPY:lle neljän viikon kuluessa näyttelystä.

- Tilittää SSPY:lle 3 € / näyttelyluokkaan ilmoitettu poni kahden viikon kuluessa näyttelystä.

- Tilittää SSPY:lle 2 € / käyttöluokkaan ilmoitettu poni kahden viikon kuluessa näyttelystä.

 


SSPY lahjoittaa näyttelyyn:

- Champion-ruusukkeet (jaettavat Champion-ruusukkeet sovitaan yhdessä näyttelykohtaisesti ilmoittautuneiden mukaan näyttelyvastaavan kanssa).

- Best In Show -pokaalin

- Parhaan esittäjän palkinnon

Huom! Järjestävä seura hankkii pokaalit ja laskuttaa ne yhdistykseltä.

Näyttelymaksut ovat samat kuin muissa yhdistyksen näyttelyissä, sillä poikkeuksella, että Shetlanninponiyhdistyksen jäsenten lisäksi järjestävän seuran jäsenet saavat myös alennetut hinnat (mikäli järjestävä seura näin haluaa).

SSPY suosittaa, että luokkavoittajat ja Champion-ponit palkitaan myös muuten kuin ruusukkein. Nämä palkinnot voivat olla esim. lahjoituspalkintoja. Lahjoituspyyntöjä toivotaan kohdennettavan erityisesti näyttelyn oman alueen yrityksiin, jotteivat valtakunnalliset alan yritykset ole jatkuvan lahjoituspyyntöpaineen alla. SSPY myös kannustaa näyttelyjärjestäjiä kiittämään lahjoittajia näyttelyn jälkeen lähettämällä näille esimerkiksi kiitoskortin ja näyttelyn katalogin.

Näyttelytulokset (sijoitukset ja palkinnot) julkaistaan ensisijaisesti SSPY:n julkaisuissa ja kotisivuilla sekä tämän jälkeen haluttaessa myös järjestävän seuran julkaisuissa ja/tai kotisivuilla. Sanalliset lausunnot julkaistaan SSPY:n seuraavassa lehdessä.

 


Yleiset ohjeet mittauksesta

SSPY suosittelee osallistujille virallisen mittaustodistuksen hankkimista poneille, varsinkin mikäli nämä ovat kooltaan lähellä kokoluokkien ylärajoja ja ovat 7-vuotiaita tai vanhempia, jolloin virallinen mittaustodistus on voimassa ponin koko loppuelämän ajan.

Näyttelyjärjestäjiä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan kutsumaan näyttelyiden yhteyteen paikalle virallinen mittaaja, joka näyttelyn yhteydessä voisi suorittaa (myös) virallisia mittauksia. Virallisesta mittausmahdollisuudesta tulee tiedottaa osallistujille mahdollisimman hyvissä ajoin ja kannustaa heitä mittauttamaan poninsa.

Jokaisessa näyttelyssä kaikki näyttelyyn osallistuvat minit mitataan. Kaikki mitattavat minit saavat ilmoittautuessaan kansliasta mittauslapun, jossa on selkeästi kirjattuna osallistujan numero ja näyttelyn päivämäärä. Mikäli osallistuja esittää voimassa olevan mittaustodistuksen kansliassa, kirjaa kanslisti mittauslappuun mittaustodistuksen perusteella onko kyseessä mini (<86cm) vai standardi (86,1-107cm) ja vahvistaa tämän allekirjoituksellaan.

Mikäli osallistujalla ei ole voimassa olevaa mittaustodistusta, käy hän mittauttamassa ponin näyttelyn mittaajalla. Mittaaja kirjaa mittauslappuun onko kyseessä mini vai standardi ja vahvistaa tämän allekirjoituksellaan. Tarkkaa mittaustulosta ei ole tarpeen mittauslappuun kirjata.

Kaikki mittauslapun saaneet osallistujat antavat mittauslapun näyttelykehään mennessään kehätoimihenkilölle. MITATTAVAT PONIT EIVÄT PÄÄSE OSALLISTUMAAN NÄYTTELYKEHÄÄN MIKÄLI MITTAUSTA EI OLE SUORITETTU/MITTAUSLAPPUA EI TOIMITETA NÄYTTELYKEHÄÄN.

Muuta huomioitavaa
- Myös tuomarilla on halutessaan oikeus mittauttaa mikä tahansa näyttelyyn osallistuva poni.
- Mittauksen yhteydessä myös ponien mikrosiruja voidaan tarkistaa.

Virallinen mittaustodistus
- Voi hankkia vain Hippoksen tai SRL:n virallisilta ponimittaajilta, esimerkiksi näyttelyissä suoritettu mittaus ei ole virallinen!
- On 1-6 -vuotiailla poneilla voimassa mittaushetkellä olevan kalenterivuoden loppuun. 7-vuotiaan tai vanhemman ponin virallinen mittaustodistus on lopullinen.

Mikäli poni mitataan yli kokorajan
- Mikäli miniluokkaan ilmoitettu osallistuja mitataan näyttelypaikalla standardikokoiseksi (86,1-107cm), siirretään se standardiluokkaan.

- Mikäli näyttelyyn ilmoitettu standardi mitataan näyttelypaikalla ylikorkeaksi (107,1cm tai enemmän), voi se omistajan halutessa edelleen osallistua kyseiseen näyttelyluokkaan, mutta se ei voi sijoittua luokkavoittajaksi. Lisäksi ponista on kahden viikon (14vrk) kuluessa toimitettava Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:lle virallinen mittaustodistus. Mikäli mittaustodistusta ei toimiteta, mitätöidään ponilta kyseisen näyttelyn tulos eikä sillä ole osallistumisoikeutta Shetlanninponiyhdistyksen järjestämiin rotunäyttelyihin ennen virallisen mittaustodistuksen toimittamista.

Toimintaohjeet toimihenkilöille mittaukseen liittyen

Näyttelynjohtaja: Välittää tiedon mineistä kansliaan ja sen toimihenkilöille riittävän hyvissä ajoin ja huolehtii että mittauslaput ovat valmiina sekä näyttelyn toimihenkilöt tietoisia tehtävistään mittaukseen liittyen (kanslisti, mittaaja, kehätoimihenkilö).

Kanslisti: Antaa jokaiselle mitattavalle ponille mittauslapun ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kyseisellä osallistujalla on esittää ponista voimassa oleva mittaustodistus, kuittaa kanslisti mittauslappuun ponin kokoluokan (mini/standardi) ja vahvistaa sen omalla allekirjoituksellaan.

Mittaaja: Mittaa jokaisen mitattavan ponin säkäkorkeuden mittausohjeen mukaan ja kuittaa näiden mittauslappuihin ponin kokoluokan (mini/standardi) ja vahvistaa tämän omalla allekirjoituksellaan. Mikäli näyttelyssä on käytettävissä mikrosirunlukija, suositellaan että ainakin osalta mitattavista poneista luetaan myös mikrosiru ponin tunnistamista varten. Kaikilla 1 v. tai vanhemmilla poneilla tulee olla mukana passi tai tunnistuslomake.

Näyttelytoimihenkilö: Esimerkiksi sisäänheittäjä/palkintopöydän vastaava/muu kehätoimihenkilö - sopikaa ennen näyttelyä kuka vastaa mittauslappujen vastaanottamisesta ja tarkistamisesta. Mittauslappuja vastaanottavan henkilön on oltava helposti näyttelykehään saapuvan osallistujan ulottuvilla, jotta mittauslappu on helppo antaa.

Mittauslappujen vastaanottaja seuraa, että kaikki minit toimittavat laput viimeistään kehään tullessaan ja tarkastaa, että mittauslaput on täytetty ja allekirjoitettu asianmukaisesti (maininta mini/standardi ja allekirjoitus) sekä kiinnittää huomiota siihen että poni on oikean kokoluokan näyttelyluokassa (minit miniluokassa ja standardit standardiluokassa). Ponilla, joka ei toimita mittauslappua, ei ole osallistumisoikeutta näyttelykehään!!

Osallistuja: Minien ilmoittajat saavat kansliasta mittauslapun. Saadessasi mittauslapun, esitä heti kansliassa voimassa oleva virallinen mittaustodistus, mikäli ponilla sellainen on!

Mikäli virallista mittaustodistusta ei ole, varmista kansliasta missä näyttelyn mittauspaikka sijaitsee ja vie poni sinne mitattavaksi hyvissä ajoin ennen ponin omaa vuoroa näyttelykehässä! Mitattavana voi käydä vaikka heti kun poni on purettu trailerista, vaikka viimeinen näyttelysilaus olisikin vielä tekemättä ;) Silloin mittauksen kanssa ei tule kiire eikä mittauttaminen häiritse näyttelyluokkaan valmistautumista. Ota mittaukseen mukaan passi mahdollista mikrosirun tarkastamista varten.

Merkiksi mittauksesta saat kuittauksen kansliasta tai mittaajalta mittauslappuun. Mittauslappuun ei kirjata ponin tarkkaa säkäkorkeutta, vaan ainoastaan onko poni mini (<86cm) vai standardi (86,1-107cm) sekä kanslistin/mittaajan allekirjoitus. Toimita tämä mittauslappu kehätoimihenkilöille viimeistään ponin mennessä kehään.

Mittausohje

 • Mittauspaikan pitää olla tasainen ja kova.
 • Poni mitataan joko ilman kenkiä tai asianmukaisesti kengitettynä.
 • Mitattaessa ponin tulee seisoa etujalat vierekkäin ja kohtisuoraan maahan nähden. Painon tulee olla tasan molemmilla takajaloilla, joiden tulee olla mahdollisimman kohtisuoraan maahan nähden. Pään ja kaulan tulee olla luonnollisessa asennossa.
 • Mittaus suoritetaan sään korkeimmalta kohdalta (ts. välittömästi viidennen rintanikaman okahaarakkeen yläpuolelta).
 • Jos poni on kengitetty, mitataan kengän ja mahdollisen kiilan ja pohjallisen paksuus, joka vähennetään saadusta mitasta. Vähennys voi olla enintään 10 mm (sisältäen mahdolliset hokit). Kengän paksuus voidaan vähentää, jos ponin etujalat on kengitetty. 

 


Rotunäyttelyn tulosten ilmoittaminen

Näyttelynjohtajan on huolehdittava seuraavista asioista koskien rotunäyttelyn tiedotusta ja tulosten ilmoittamista (tiedotettava näyttelyssä ko. asioita hoitavaa henkilöä):

- Shetlanninponien rotunäyttelyille ja käyttöluokille perustetaan SSPY:n toimesta Facebook-tapahtumasivut. Tapahtumasivun päivityksestä ja ylläpidosta huolehtii SSPY:n edustaja tai tapahtuman järjestäjä yhteisen sopimuksen mukaisesti. Järjestäjä voi pyytää kyseisen tapahtuman hallintaoikeuksia SSPY:n Facebook-sivujen kautta (www.facebook.com/shettisyhdistys).

- Järjestäjä voi julkaista osittaisia näyttelytuloksia ainoastaan Facebookissa SSPY:n perustamalla näyttelyn tapahtumasivulla, kuitenkin korostaen, että viralliset tulokset julkaistaan myöhemmin. Kokonaistulokset on toimitettava viikon kuluessa julkaistavaksi yhdistyksen kotisivuilla (sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com).

- Tämä ei koske kaksipäiväisiä näyttelyitä, joiden ensimmäisen päivän tulokset voidaan toimittaa julkaistavaksi jo ensimmäisen näyttelypäivän päätyttyä ja toisen näyttelypäivän tulokset myöhemmin.

- Näyttelyiden ponilistat, aikataulut tai kokonaistulokset saa julkaista Facebook-tapahtumassa samaan aikaan, kun ne lähetetään kotisivuille päivitettäväksi. Muista toimittaa mahdolliset muutokset päivitettäväksi myös kotisivuille!

- Näyttelyn tulokset on toimitettava julkaistavaksi viikon kuluessa, myös käyttöluokkien tulokset (sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com)

Tulokset toimitetaan noudattaen alla olevaa mallia:

(Sija, ponin nimi, palkinto, tuomarin maatunnus, saavutetut palkinnot (myös luokkavoitto mainittava!), luokan loppuun POISSA: poisjääneet)

Tuloksia kirjoittaessasi huomioi isot ja pienet kirjaimet!

Tulokset

Best in show I Ponin Nimi
Best in show II Ponin Nimi
Best in show III Ponin Nimi

Paras Suomessa syntynyt standardi Ponin Nimi

Champion Nuori Ponin Nimi
Reserve Champion Nuori Ponin Nimi
Champion Tamma Ponin Nimi
Reserve Champion Tamma Ponin Nimi
jne

Mikäli mineille järjestettiin näyttelyssä omat luokat, minien palkintolistaus jaettujen palkintojen mukaan kuten yllä:

Champion Minivarsa
Reserve Champion Minivarsa
jne

Muut erikoispalkinnot (palkinto ja saaja)
Paras Jälkeläisryhmä Ponin Nimi
Paras Kasvattajaryhmä Kasvattajanimi
Paras Esittäjä Esittäjän Nimi

 

LUOKKA 16. 4-vuotiaat ja vanhemmat näyttelyvuonna varsomattomat tammat
1. Ponin nimi, I FIN, luokkavoittaja, Champion Tamma, BIS III
2. Ponin nimi, I FIN, Reserve Champion Tamma
3. Ponin nimi, II FIN
4. Ponin nimi, II FIN
5. Ponin nimi, III FIN
POISSA Ponin nimi, Ponin nimi, Ponin nimi

LUOKKA 13. 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
1. Ponin nimi, II FIN, luokkavoittaja
2. Ponin nimi, II FIN
3. Ponin nimi, III FIN
Jne..

Luokkien järjestys tuloslistassa joko luokkajärjestys (sama kuin kutsussa) tai järjestys, jossa luokat olivat näyttelyssä.

Näyttelyarvostelut kirjoitetaan tulosjärjestykseen ponin tietojen (poimittavissa näyttelyn katalogista) kanssa:

Luokka 3. 1-vuotiaat oriit ja ruunat
1. PONIN NIMI 246001H00123456 O 01.01.2015
Ponin nimi 1000 SH / Ponin nimi RS 12345 / Ponin nimi SH 1234
Kasv. & om. Sukunimi Etunimi
Stor, välbyggd, välansatt hals, utmärkt överlinje, från sidan välbenad. Tåvidd fram, men markbunden skritt. Lätt, taktmässig trav. Spara som hingst!! II SWE, LV

2. PONIN NIMI  246001H001234567  O 01.01.2015
jne...

 


Näyttelyn tehtäväluettelo

Näyttelyn vastuuhenkilö:
Tuomari:

Ennen näyttelyä:
Näyttelypaikkaan yhteydessä oleva hlö:
Ilmoitus tapahtumasta:
Näyttelykutsun laatiminen:
Ilmoittautumisten vastaanotto:
Ilmoittautumisten oikeellisuuden tarkistus:
Aikataulun ja ohjelman teko:
Näyttelykirjeen laadinta, monistus ja postitus:
Katalogin teko:
Katalogin monistus:
Arvostelulomakkeiden hankinta ja kirjoitus:
Palkintolahjoittajien hankinta:
Muiden palkintojen hankinta:
Ruusukkeiden hankinta:
Kuulutuslaitteiden hankinta:
Tuomarin kuljetus, majoitus ja ruokailut:
Ruokailujärjestelyt:

Näyttelyn pystytys:
- kehä
- kanslia
- tuomariteltta/pöytä ja tuolit
- palkintopöytä
- pysäköintialueen merkitseminen
- muut:

Tarvikkeet:
- numerolaput
- mittakeppi + mittauslaput
- kansliatarvikkeet
- talikko + ämpäri (kehän siivous näyttelyn aikana)
- varariimu ja -naru kehien viereen karanneiden ponien varalle

Näyttelypäivän tehtävät:
ELL (esim. päivystävän numero):
Ensiaputaitoiset hlöt:
Puhelinnumerot päivän aikana/hlöt:
Järjestysmies:
Sihteeri:
Käyttöluokkien tuomari:
Käyttöluokkien sihteeri:
Agilitytuomari:
Agilitysihteeri:
Handler-luokkien tuomari:
Handler-luokkien sihteeri:
Kehäavustaja (mm. tulosten kirjaaminen, kehän siistiminen):
Palkintovastaava kehässä:
Tulosten ja arvostelupöytäkirjojen toimittaminen kansliaan joka luokan jälkeen:
Kehäänheittäjä:
Kanslian vastuuhenkilö:
Kuuluttaja: (Huom! Näyttelyssä ei saa kuuluttaa jatkoon menevien ponien nimiä. Kasvattaja- ja jälkeläisryhmien nimiä tai niissä esiintyvien ponien nimiä ei saa kuuluttaa ennen BIS-kehää.)
Valokuvaaja:
Mittaaja:
Buffetti:
Some-vastaava: (Toimittaa yhdistyksen somekanavien kautta materiaalia yhdistyksen somessa käytettäväksi näyttelypäivän aikana)
Myyntituotteet:
Siivous näyttelypäivän aikana, wc:t ja muut sisätilat:
Siivous näyttelypäivän aikana, ulkotilat:
Loppusiivous:

Näyttelyn jälkeen:
Tuomarin kuljetus:
Tuomarin muistaminen:
Tulosten toimittaminen yhdistykselle viikon kuluessa:
Arvostelujen puhtaaksikirjoitus ja toimittaminen yhdistykselle neljän viikon kuluessa:
Käyttöluokkafinalistien yhteystietojen toimittaminen yhdistyksen käyttöluokkavastaavalle viikon kuluessa:
Käyttöluokkien tulosten toimittaminen yhdistykselle viikon kuluessa:
Näyttelyraportin kirjoittaminen yhdistykselle neljän viikon kuluessa:
Näyttelypaikan maksu ja kiitokset:
Näyttelymaksun tilittäminen yhdistykselle kahden viikon kuluessa:
Palkintolahjoitusten laskutus:
Lahjoittajien kiitokset:
Kuulutuslaitteiden palautus:
Muut tarvittavat hlöt:


Näyttelykutsu

Näyttelykohtainen osa:

NÄYTTELYPÄIVÄ + PAIKKAKUNTA

Tuomari: (nimi + maatunnus)
Näyttelyn johtaja: (nimi + puh)

Näyttelyluokat: (järjestettävien luokkien numerot)

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset maksetaan tilille XXXXXXX Ilmoittautumiset XX.XX.201X mennessä internet-lomakkeella, sähköpostitse shettisilmo@gmail.com (viestin aiheeksi NÄYTTELYN PAIKKAKUNTA VUOSILUKU) tai postitse osoitteella XXXXXXXXXXX

Näyttelypaikan osoite: (näyttelypaikan tarkka katuosoite + paikkakunta navigointia varten)

Muuta: (Näyttelykehän pohja, mahdollinen buffet, tiedustelut/puh, poisjäännit/puh, mahdolliset muut huomiot näyttelyä koskien)

Järjestää: (näyttelyn järjestäjä(t))

 

Yleinen osa (tämä osa on sama kaikissa näyttelyissä)

Näyttelykutsu, yleinen osa

Huom! Tarkista näyttelykohtaisesta kutsusta mitä luokkia kyseisessä näyttelyssä järjestetään (kohta "Näyttelyluokat") sekä muut ilmoittautumistiedot – nämä vaihtelevat näyttelyittäin!

Näyttelyluokat
1. maitovarsat, oriit
2. maitovarsat, tammat
3. 1-vuotiaat ruunat ja oriit
4. 1-vuotiaat tammat
5. 2-vuotiaat ruunat ja oriit
6. 2-vuotiaat tammat
7. 3-vuotiaat ruunat ja oriit
8. 3-vuotiaat tammat
9. 4–17-vuotiaat orinumerolliset oriit
10. 18-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
11. 4–17-vuotiaat oriit ilman orinumeroa
12. 18-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
13. 4–17-vuotiaat ruunat
14. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
15. 4–17-vuotiaat näyttelyvuonna varsalliset tammat
16. 4–17-vuotiaat näyttelyvuonna varsattomat tammat
17. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
18. Kasvattajaluokka (vähintään kolme saman kasvattajan kasvattamaa ponia)
19. Jälkeläisluokka (orinumeroisella oriilla vähintään kolme jälkeläistä, tammalla vähintään kolme jälkeläistä)
20. a) Minihandler 3-7-vuotiaat
20. b) Midihandler 8-12-vuotiaat
20. c) Juniorhandler 13-17-vuotiaat
20. d) Seniorhandler 18-vuotiaat ja vanhemmat
20. e) Parahandler 
21. a) Ratsastusluokka, helppo
21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea
21. c) Ratsastusluokka, vaikea
21. d) Ratsastusluokka, käynti
22. a) Ohjasajoluokka, helppo
22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea
22. c) Ohjasajoluokka, vaikea
23. a) Driving Class, helppo
23. b) Driving Class, vaikea
24. a) Agility 3-7-vuotiaat, avustaja sallittu
24. b) Agility 8-12-vuotiaat
24. c) Agility 13-17-vuotiaat
24. d) Agility yli 18-vuotiaat
24. e) Para-agility 

HUOMIO! Tarkistathan aina näyttelyyn ilmoittautuessasi kunkin näyttelyn näyttelykohtaisesta osiosta mitä luokkia kyseisessä näyttelyssä järjestetään!

Kasvattajaluokan voi ilmoittaa vain kasvattaja.

Jälkeläisluokan voi ilmoittaa vain ko. oriin/tamman omistaja. Ulkomaisen leasing-oriin jälkeläisluokan voi ilmoittaa myös liisaaja.

Huom! Kaksipäiväisissä näyttelyissä luokat 18. ja 19. järjestetään myös lauantaina. Ilmoita tällöin ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitatko ryhmän lauantain vai sunnuntain luokkiin. Lauantain kasvattaja- ja jälkeläisluokat eivät kilpaile koko näyttelyn parhaiden kasvattaja- ja jälkeläisluokkien palkinnoista.

Mikäli näyttelypäivä alkaa minien arvosteluilla, voidaan minien kasvattaja- ja jälkeläisryhmät esittää heti miniluokkien päätyttyä. Tällöin kyseiset kasvattaja- ja jälkeläisryhmät eivät kilpaile koko näyttelyn parhaiden kasvattaja- ja jälkeläisluokkien palkinnoista. Jos haluat esittää miniryhmän heti minien arvostelun päätyttyä, ilmoita siitä hyvissä ajoin ennen miniluokkien loppumista kansliaan.

Luokkien arvostelujärjestys voi olla eri kuin kutsussa.

Mikäli poni ilmoitetaan sekä näyttely- että käyttöluokkaan, pyrkii järjestäjä välttämään päällekkäisyyksiä aikataulussa. Mikäli päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä, on näyttelyn järjestäjä yhteydessä niihin ilmoittajiin, joita päällekkäisyydet koskevat. Näin voidaan sopia päivän sujumisesta sekä tarvittaessa mahdollisista hyvityksistä.

Ponin ilmottautusmistiedot (yhteystietoja lukuunottamatta) sekä kirjallinen arvio voidaan julkaista ja ne ovat julkisia. Kaikki ilmottautumisessa pyydettävät tiedot tulee ilmoittaa. Tapahtumalla ei järjestäjän puolesta ole vakuutusta. Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan Suomen Shetlanninponiyhdistyksen näyttelysääntöjä. Säännöt löytyvät jäsenjulkaisusta sekä yhdistyksen kotisivuilta www.shettis.com

Näyttely on avoin poneille, jotka on rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponien kantakirjaan ja joilla on kolmessa polvessa orinumerolliset isäoriit, joiden jalostukseenkäyttöoikeus on ollut voimassa astutusvuonna. Tuontiponi, jonka tietoja ei ole vielä Suomen Hippoksen rekisterissä voidaan ilmoittaa näyttelyyn, jos se on tunnistettu. Tunnistustodistuksesta tulee lähettää kopio ilmoittautumisen yhteydessä. Tuontiponista on lähetettävä ilmoittautumisen mukana kopio alkuperämaan passista. Ulkomaisen osallistujan tulee olla rekisteröity oman maansa rekisteriin/kantakirjaan. Omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla.

Minien säkäkorkeus saa olla enintään 86cm. Poneilla on oltava mittaustodistus (kts. SSPY:n näyttelysäännöt) tai ponit mitataan näyttelypaikalla. Yli 86cm ponit siirtyvät automaattisesti standardikokoisten luokkaan. Standardiluokkaan ilmoitettua ponia ei voida siirtää miniluokkaan enää ilmoittautumisajan päätyttyä. Merkitse selvästi, mikäli ponisi on mini!

Näyttelymaksut:

Yhdistyksen jäsenten sekä ko. näyttelyä järjestävän yhteistyöseuran jäsenten ponit:

 • 1. poni 26 € 2. poni 24 € 3. poni ja seuraavat 20 € (*)
 • Näyttelyvuonna syntyneet varsat 12€/varsa
 • Jäsenten 23-vuotiaat ja vanhemmat ponit ilmaiseksi
 • Handlerluokat 5€
 • Käyttöluokat 1. poni 15 € ja seuraavat ponit/luokat 12 € (*)

(* 2., 3. jne. ponin tulee olla näytteilleasettajan tai hänen talouteensa kuuluvan henkilön omia, vuokraamia tai liisaamia ja tästä on tarvittaessa voitava esittää kirjallinen todistus pyydettäessä)

Muut kuin jäsenet:

 • 37 €/poni
 • Näyttelyvuonna syntyneet varsat 20 €/varsa
 • Handlerluokat 10€
 • Käyttöluokat 1. poni 20 € ja seuraavat ponit/luokat 17 €

Kasvattajaluokan ilmoittaminen maksaa 10 €, kasvattajajäsenille luokka on ilmainen.

Jälkeläisryhmä on jäsenille maksuton, mikäli ryhmän isä/emä esitetään näyttelyssä. Muille kuin jäsenille tai mikäli isää/emää ei esitetä näyttelyssä, luokka maksaa 10 €.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin, myös tuomarimuutoksiin. Kaikista muutoksista pyritään ilmoittamaan niin pian kuin mahdollista.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua näyttelyyn internetlomakkeella, sähköpostitse tai postitse. Näyttelyn yhteydessä järjestettäviin käyttöluokkiin ilmoittaudutaan kuten näyttelyyn. Ilmoittautumiseen on liitettävä maksutiedot maksetusta näyttelymaksusta. Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Näyttelymaksujen tulee olla maksettu ja ilmoittautumisen postitettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje sähköpostitse noin viikkoa ennen näyttelyä, ellei muusta toimitustavasta ole erikseen sovittu. Ole tarkka, EPÄSELVIÄ ILMOITTAUTUMISIA EI OTETA VASTAAN.

Ilmoittautuminen internetin ilmoittautumislomakkeella:

lmoittautumislomake löytyy shetlanninponiyhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://www.shettis.com/fi/N%C3%A4yttelyt/N%C3%A4yttelyyn+ilmoittautuminen/N%C3%A4yttelylomake.html

Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan pyydetyt maksutiedot (erillinen kuitti ei tarpeellinen) suoritetusta näyttelymaksusta. Huomioi ISOT kirjaimet ja noudata annettuja ohjeita tarkasti. Jokaisesta osallistuvasta ponista on täytettävä oma lomakkeensa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla:

Ilmoittautuminen lähetetään osoitteeseen shettisilmo@gmail.com

Kopioi viestiosaan myös maksutiedot. Samalla sähköpostilla voit ilmoittaa useamman ponin. Sähköpostitse ilmoittautuneet saavat vastaanottajan kuittauksen ilmoittautumisen viestin perille tulosta.

Kirjoita ponin tiedot viestiosaan seuraavan mallin mukaan.

Huomioi ISOT ja pienet kirjaimet. Älä laita Kasvattaja & Omistaja – riveille pilkkuja. Sukunimi ennen etunimeä. Kirjoita myös, mihin luokkaan poni osallistuu. Muista myös mainita, mikäli ponisi on mini tai mikäli se on myytävänä (maksuton katalogimaininta).

Ensimmäinen rivi: Ponin nimi, rekisterinumero, sukupuoli (T, O, R) ja syntymäaika (päivä.kuukausi.vuosi)
Toinen rivi: Isä ja sen kantakirjanumero / Emä ja sen kantakirja- tai rekisterinumero / Emänisä ja ktk-nro
Kolmas rivi: Kasvattaja (sukunimi ja etunimi) ja maa
Neljäs rivi: Omistaja (sukunimi ja etunimi)
Viides rivi: Ilmoittajan sähköpostiosoite johon näyttelykirje lähetetään
Kuudes rivi: Näyttelyluokka
 

PONI PONTEVA P05-9999 R 27.06.2005
INNOKAS 999SH / ERINOMAINEN P99-9999 / ETEVÄ 888SH
Kasvattaja: KASVATTAVA KAUNO SUOMI
Omistaja: OMISTAJA OILI & OLLI
ilmoittajan@meiliosoite.fi
Luokka 12

Ilmoittautuminen postitse:

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi näyttelyihin ilmoittautua myös postitse. Kopioitavan lomakkeen löydät tästä lehdestä sekä tulostettavan kotisivuilta. Täytä lomake huolellisesti ja toimita se ilmoittautumisajan puitteissa näyttelykutsusta löytyvään osoitteeseen.