Sääntömuutosehdotus

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n nykyiset säännöt ovat vuodelta 2004. Kevätkokouksessa 2018 yhdistyksen johtokunta ehdottaa seuraavia muutoksia tehtäväksi sääntöihin, jotta ne vastaisivat paremmin nykypäivää ja -tilannetta. 

HUOM! Ehdotuksen kommentointi on luonnollisesti sallittua ja suotavaa jo nyt, mutta johtokunta esittelee sääntömuutosehdotuksensa, siinä missä myös vuoden 2017 toimintakertomuksen, virallisesti kevätkokouksessa 7.4.2018. Mahdolliset muutokset tehdään kevätkokouksessa käytävän keskustelun pohjalta ja jäsenistö äänestää ehdotuksen kohtalosta kokouksessa. Tulethan siis paikalle!

Ehdotuksen lukuohje: alla säännöt nykymuodossaan. Poistettavat/muokattavat kohdat on merkitty yliviivattuna punaisella, johtokunnan muutosehdotus keltaisella taustalla ja välittömästi sen perään [hakasuluissa kursiivilla lyhyt perustelu tai muu selvennys]

 

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry

Säännöt


Yhdistyksen nimi on Suomen Shetlanninponiyhdistys ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Shetlandponnysällskap rf ja englanniksi käännettynä The Finnish Shetland Pony Society [lisäys: määritellään englanninkielinen nimi]. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Suomen Shetlanninponiyhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys [lisäys: tarkennus]  ja sen toimialueena koko valtakunta.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista shetlanninponin kasvatusta ja kehittää ja jalostaa suomalaista shetlanninponikantaa rodun alkuperämaan periaatteiden ja rotumääritelmän mukaan, ottaen huomioon rodun eri käyttötarkoitukset; ratsu-, ravi- ja valjakkoponina sekä tukea jäsentensä toimintaa ja kehittää heidän taitojaan poninkasvattajina sekä tarjota jäsenilleen virkistystoimintaa.
 


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavin toiminnoin:

 1. Järjestää näyttelyitä ja osallistuu niihin
 2. jakaa palkintoja
 3. harjoittaa toimialaansa liittyvää neuvonta-, esitelmä-, kurssi-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa
 4. antaa toimintaansa liittyviä tietoja ja lausuntoja viranomaisille
 5. valvoo ja ohjaa hevostalouden edistämistä koskevien asetusten tarkoittamaa yhdistyksen omaan toimialaa kuuluvaa toimintaa
 6. välittää voittoa tavoittelematta yhdistyksen merkillä varustettuja toimialaan liittyviä tuotteita

6. myy kulujen kattamiseksi, voittoa tavoittelematta erilaisia tuotteita [muutos:ei enää rajata tuotteita välttämättä toimialaan liittyviksi, eikä tuotteissa tarvitse olla yhdistyksen merkkiä/logoa]

 1. omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 2. toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä järjestää koulutus- ja huvitilaisuuksia


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä
- maassa toimivat shetlanninponikasvattajat
- yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt
- juridiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on shetlanninponien jalostuksen ja käytön edistäminen

Varsinaisia jäseniä ovat seniorijäsen eli henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta; juniorijäsen eli henkilö, joka on alle 18-vuotias; perhejäsen, joka on seniori- tai juniorijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö; ulkomaanjäsen, joka on ulkomailla asuva henkilö [lisäys: uusi jäsenyystyyppi], sekä kasvattajajäsen ja juridinen yhteisöjäsen, joka suorittaa yhdistykselle syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Yhdistyksellä voi olla myös varsinaisina jäseninään ainaisjäseniä, jotka suorittavat ainaisjäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi tai jonka yhdistys muusta syystä katsoo erityisen huomionosoituksen arvoiseksi. Kunniajäsenellä ei ole maksuvelvollisuutta.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on

 1. huomautuksista välittämättä jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai laiminlyönyt muut yhdistyksen kanssa tekemänsä sitoumukset
 2. tahallisesti antanut vääriä tietoja yhdistyksen johtokunnalle tai toimihenkilöille
 3. toiminut vasten yhdistyksen etuja ja tarkoitusperiä tai
 4. rikkonut hyviä tapoja

Yhdistykseen kuuluvien shetlanninponien kasvattajien ja omistajien velvollisuus on antaa yhdistykselle ponejaan koskevia tietoja voimassa olevan lämminveristen ratsuhevosten ja ponihevosten rekisteröimisohjesäännön mukaisesti. Velvollisuus koskee myös yhdistykseen kuuluvia yhteisöjä.

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä heille kuusi henkilökohtaista varajäsentä  12 varsinaista jäsentä [muutos: nykyinen yhdistyslaki ei enää vaadi varsinaisia jäseniä ja varajäseniä erikseen. SSPY:n johtokunnan työnjaossa eroa ei ole koskaan tehty, ja koska koko nykyisenkokoisen johtokunnan työpanos tarvitaan asioiden hoitamiseksi ja yhdistyksen toimimiseksi, johtokunta ehdottaa että jatkossa kaikki johtokuntaan valittavat henkilöt ovat varsinaisia jäseniä], jotka valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Johtokuntaa valittaessa pyritään ottamaan huomioon alueellinen edustus.

Johtokunnan jäsenistä eroaa kahtena ensimmäisenä vuonna arpomalla kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä, minkä jälkeen eroaminen tapahtuu siinä järjestyksessä, jossa jäsenet ovat tulleet valituiksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi jäsenistään sekä kutsumistaan asiantuntijoista muodostaa tarpeelliseksi katsomiaan pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia valmistelemaan käsiteltäviä asioita.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. edustaa yhdistystä
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen kokousten päätökset
 3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
 4. esittää yhdistyksen syyskokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma
 5. esittää yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus
 6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa
 7. päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta
 8. laatia tarvittavat ohjesäännöt
 9. hoitaa muut johtokunnalle kuuluvat tehtävät

Johtokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen jäsenen läsnä ollessa.

Äänteen jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§

Yhdistyksen varsinaiset vuosittaiset kokoukset ovat viimeistään maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään marraskuussa pidettävä syyskokous.
Kokouskutsut lähetetään vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenille kirjallisesti.

Yhdistyksen varsinaiset vuosittaiset kokoukset ovat kesäkuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja joulukuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.
Kokouskutsut julkaistaan vähintään kymmenen päivää ennen kokousta yhdistyksen käyttämissä sähköisissä kanavissa (esim. kotisivut, sosiaalinen media), sekä mahdollisuuksien mukaan kokousta edeltävässä jäsenlehdessä.
[Muutos: jotta jatkossa voidaan joustavasti sopia sääntömääräiset kokoukset esim. isojen tapahtumien yhteyteen tai muuten sopivaan ajankohtaan, johtokunta ehdottaa, että aikaikkunat kevät- ja syyskokoukselle ovat vuoden ensimmäinen ja jälkimmäinen puolikas. Jatkossakin tarkoituksenmukaista on pitää kevätkokous keväällä, ennen näyttely- ja kilpailukautta, ja syyskokous syksyllä, kun vuoden toiminta on pääosin päättynyt.
Kokouskutsu julkaistaan edelleen jäsenlehdessä, mutta sen julkaisuaikataulun mahdollisista vaihteluista johtuen, ja koska merkittävä osa jäsenistä on nykyään tavoitettavissa sähköisten kanavien kautta, johtokunta ehdottaa sitä pääviestintäkanavaksi kokouskutsuille
.]

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti johtokunnalta tietyn asian käsittelemistä varten.

Jäsenen, joka tahtoo saada tietyn asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitettävä se kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on yhteisöjäsenellä, jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Henkilöjäsen voi olla valtakirjalla edustettuna, kuitenkin vain 1 valtakirja jäsentä kohden. Kokoukseen osallistuva henkilöjäsen saa lisäksi edustaa yhtä (1) muuta henkilöjäsentä valtakirjalla. [Selvennys tekstiin: ei muutosta sisältöön.]

Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei kukaan jäsenistä pyydä suljettua lippuäänestystä.

12§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 2. tilinpäätöksen vahvistaminen
 3. vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle edellisen vuoden toiminnasta
 4. muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§
Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
 2. määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja täytetään erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten paikat
 4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa toimikautta varten
 5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimikautta varten
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä sellaisen johtokunnan jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa, jonka johtokunta on siihen määrännyt.

15§
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa purkamisesta päättävä kokous päättää, millä tavoin yhdistyksen varat käytetään shetlanninponien jalostuksen edistämiseen Suomessa.

16§
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja hevostalouden edistämistä koskevia asetuksia.